Untitled Document
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ/เลขา แผนกธุรการ (Operator & Admin Secretary)
ลักษณะงานโดยย่อ:
       - ตอนรับผู้ที่เข้ามาติดต่อ
       - รับสายโทรศัพท์ภายใน ภายนอก โอนสายให้กับผู้เกี่ยวข้องภายในบริษัท
       - ดูแลเรื่องเอกสาร จดหมาย พัสดุ ประสานงานกับแผนกต่างๆได้เป็นอย่างดี
       - พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกัลเส้นทางการเดินทาง
       - งานด้านเอกสารและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับบมอบหมาย
       - งานเลขาผู้จัดการแผนกธุรการ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ:
       - เพศหญิง อายุ 24 – 30 ปี จำนวน 1 อัตรา
       - วุฒิการศึกษา ปวส.- ป.ตรี ทุกสาขา
       - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้คล่อง
       - มีทักษะสือสารกับลูกค้าและผู้รับบเหมาได้ มีทักษะการสือสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
       - ประสบการณ์ด้านการเป็น โอเปอเรเตอร์ Call center หรือพนักงานต้อนรับ
       - บุคลิกภาพดี มีความคล่องตัวสูง มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอก
       - ผู้ที่สใจสมัครตำแหน่งนี้กรณุาแนบรูปถ่ายใน Resume ด้วย
สวัดดิการ:
       เงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ความรคูวามสามารถ
       ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เงินช่วยเหลืองานต่างๆ เครื่องแบบ โบนัสประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปฏิบัติงาน: ณ สำนักงานใหญ่ บางนา กม. 3 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพ
วันเวลาทำงาน: วันจันทร์ - วันศุกร์ (08.00 - 17.00 น.)
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ติดต่อ : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
โทร. : 02-746-8866
อีเมล. : hr@mastercontrols.co.th
ที่อยู่ : 1588/3 ถ.บางนา-ตราด,
เขตบางนา, กรุงเทพฯ 10260
Website : www.mastercontrols.co.th

©2014 MASTER CONTROLS CO., LTD | Privacy.
This website is designed using HTML5, and looks best on modern web browsers IE9 or above.